Ulovlige dyr


...Dyrearter omfattet af forbuddet i § 1.Net python

Bekendtgørelse om

forbud om privates hold

af særlige dyr

Ministeriet har besluttet nedenstående under vejledning fra tremandsrådet som består af:

Henrik Herold (Randers Regnskov, direktør)

Bengt Holst (Zoo København, vicedirektør)

Erik Eriksen (Zoo København, fhv. dyrlæge)

I medfør af § 10, stk. 1, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013, fastsættes:

 

Forbud mod privates hold af visse særlige dyr

Arter. Skrigefugle: Biædere (Meropodidae spp.).

I 2003 blev det besluttet at forbyde en lang række dyr for hold hos private. Det gjorde man af dyrevelfærdmessige årsager, da disse kræver noget udover det sædvanlige. Både mht. til ekspertise men også plads, samt de som har en meget speciel levevis, som er svær at imitere.

Nogen kan også skabe frygt eller være direkte farlige.


Man kan mene om forbudet hvad man vil, man fakta er at neden stående arter, ikke længere må holdes af private.

Det er ikke muligt at søge tilladelse, med mindre han har zoo-status.

Dværg netpython fra øen Kayuadi.


De som havde disse dyr før 2003, har inden for 3 måneder kunne søge om at beholde deres dyr. De kan ikke overdrages til andre i landet og man må heller ikke anskaffe sig nye. Og man kan ikke få tilladelse som privat person.


Selvom at Netpythonen har skiftet navn fra Python reticulatus til Malayopython reticulatus, er den stadig omfattet af logivningen.

Forbudet gælder også Python natalensis, som er blevet en selvstændig art fra Python sabae. Det samme gælder Python molurus og nyligt ophøjet til selvstændig art Python bivittatus.


Alle egentlige giftslanger er omfattet af forbudet og enkelte furetandet. De giftige dyr som ikke er, fx Heloderma, Boiga etc. anses ikke som så giftige at det er af medicinsk betydning.


Der er mange organisationer i vores nabolande, som forsøger at stramme lovgivningen og gøre den endnu mere omfattende.

i 2014 kom to dyr mere på listen nemlig Vaskebjørne (Procyon spp.) og Mårhunden (Nyctereutes spp.).Voksen dværg tigerpython Python molurus progschai.

Af krybdyr drejer det sig om:

Havskildpadder, de fleste krokodiller, egentlige giftslanger, liansnog, boomslange, tigerpython, klippepython, netpython, grøn anakonda, komodovaran, båndvaran, papuavaran og nilvaran.


Hvirvelløsedyr vi ikke længere må holde:


Skolopendere: Scholopendra gigantea, Scholopendra heros.

 

Skorpioner: Androctonus spp., Buthus spp., Centruroides spp., Tityus spp., Hottentotta spp., Leiurus spp. samt Parabuthus spp.

 

Edderkopper: Atrax robustus, Phoneutria nigriventer, Loxosceles reclusa, Tegenaria agrestis, Latrodectus spp. samt Sicarius spp.
--------------------------------------------------------------------------------Nedenstående er en komplet liste over de arter, man som privat person, ikke må holde i Danmark.Forbud mod privates hold af visse særlige dyr


§ 1. De dyrearter, der er nævnt i bilag 1 må ikke holdes af private, da de kan frembyde fare eller være vanskelige at holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde.

 

Straf


§ 2. Med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 1, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning.

 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

 

Overgangsbestemmelse


§ 3. Personer, som på tidspunktet for ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse lovligt er i besiddelse af et eller flere af de i bilag 1 nævnte dyr, kan fortsat holde disse med Fødevarestyrelsens tilladelse, hvis:

 

1) der indgives anmeldelse til Fødevarestyrelsen om dyreholdet senest 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse,

 

2) dyrene mærkes eller på anden måde entydigt identificeres, således at de til enhver tid kan genkendes, og

 

3) der træffes foranstaltninger, således at dyrene ikke kan formere sig.

 

Stk. 2. Anmeldelsen skal være ledsaget af dokumentation for, at betingelserne i stk. 1, nr. 2 og 3, er opfyldt.

 

§ 4. Dyr, der holdes med Fødevarestyrelsens tilladelse efter § 3, må ikke overdrages. Fødevarestyrelsen kan dog tillade, at sådanne dyr eksporteres eller overdrages til godkendte zoologiske anlæg omfattet af § 1 i bekendtgørelse om godkendelse og tilsyn af zoologiske anlæg m.v.

 

Stk. 2. Fødevarestyrelsens tilladelse skal opbevares af besidderen og skal på forlangende forevises.

 

§ 5. Eksisterende hold af andre dyr end de i bilag 1 nævnte, som er omfattet af denne bekendtgørelse, skal opfylde kravene til dyreholdet senest 6 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse.

 

Ikrafttrædelse


§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. marts 2014.

 

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1021 af 12. december 2002 om privates hold af særlige dyr m.v.Fødevarestyrelsen, den 6. marts 2014


Per Henriksen & Marianne Marer--------------------------------------------------------------------------------

 

Bilag 1


Dyrearter omfattet af forbuddet i § 1

 


Krybdyr (Reptilia)


 

Skildpadder (Testudinata)


Havskildpadder (Cheloniidae, Dermochelyidae): Alle arter.Krokodiller (Crocodylia)

 

Krokodiller (Crocodylidae), alligatorer (Alligatoridae) og gavialer (Gavialidae): Alle arter, undtagen Ostaeolaemus spp., Paleosuchus spp. og Alligator sinensis.


Slanger (Serpentes)Bitis arietans er en af de slanger i Afrika som har flest menneske ofre

Snoge (Colubridae): Liansnog (Thelotornis spp.), boomslange (Dispholidus spp.) samt arter af snogeslægten (Rhabdophis).

Giftsnoge (Elaphidae): Alle arter.


Havslanger (Hydrophiidae): Alle arter.

 

Hugorme (Viperidae): Alle arter.


Grubeorme (Crotalidae): Alle arter.

 

Jordhugorme (Aparallactinae):

Atractaspis spp. og Macrelaps spp.


Kvælerslanger (Pythonidae, Boidae):

Tigerpython (Python molurus), klippepython (Python sebae), netpython (Python reticulatus) samt grøn anakonda (Eunectes murinus).Øgler (Sauria)

 

 

Varaner (Varanidae): Komodovaran (Varanus komodoensis), båndvaran (Varanus salvator), papuavaran (Varanus salvadorii), nilvaran (Varanus niloticus) samt centralafrikansk nilvaran (Varanus ornatus).

 


Fisk (Pisces)

 

Stenfisk: Alle arter (Synanceia spp.).

 

Hajer: Tigerhaj (Galeocerdo cuvier), oceanisk hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus), tyrehaj (Carcharhinus leucas), stor hvid haj (Carcharodon carcharias), blåhaj (Prionace glauca) samt stor hammerhaj (Sphyrna mokarran).

 

 

Bløddyr (Mollusca)

 

 

Blæksprutter (Dibranchiata): Blåringede blæksprutter (Hapalochlaea maculosa og Hapalochlaea lunulata).Leddyr (Arthropoda)

 

Scholopendra gigantea


Skolopendre (Chilopoda): Scholopendra gigantea samt Scholopendra heros.
Skorpioner (Scorpiones): Androctonus spp., Buthus spp., Centruroides spp., Tityus spp., Hottentotta spp., Leiurus spp. samt Parabuthus spp.

Hottentotta tamulus. En af indiens skorpioner som har taget flest menneskeliv.


Edderkopper (Araneae): Atrax robustus, Phoneutria nigriventer, Loxosceles reclusa, Tegenaria agrestis, Latrodectus spp. samt Sicarius spp.Pattedyr (Mammalia)

 

Kloakdyr:


Næbdyr (Ornithorhynchus anatinus), alle arter af myrepindsvin (Tachyglossidae).

 

Pungdyr: Koalabjørn (Phascolarctos cinereus), kæmpekænguruer (Macropus spp.), alle arter af vombat (Vombatidae) samt flyvepungegern (Acrobates spp., Petaurus spp., Schoinobates spp.), undtagen korthovedet flyvepungegern (Petaurus breviceps).


Insektædere: Alle arter, undtagen børstesvin (Tenrecidae spp.) og pindsvin (Erinaceidae spp.).


Kaguanger: Begge arter.


Flagermus: Alle arter.


Gnavere: Bæveregern (Aplodontia spp.), bævere (Castoridae spp.), flyveegern (Petaurista spp., Biswamoyopterus spp., Aeromys spp., Eupetaurus spp., Pteromys spp., Glaucomys spp., Eoglaucomys spp., Hylopetes spp., Petinomys spp., Aeretes spp., Trogopterus spp., Belomys, Pteromyscus spp., Petaurillus spp., Iomys spp.), skælhaleegern (Anomaluridae spp.), hulepindsvin (Hystricidae spp.) samt træpindsvin (Erethizontidae spp.).


Gumlere: Alle arter, undtagen niringet bæltedyr (Dasypus novemcinctus).


Skældyr: Alle arter.


Jordsvin: Orycteropus afer.


Rovdyr: Alle arter, undtagen domesticerede hunde og katte, manguster (Herpestinae spp.), genette (Genetta genetta), fennekræv (Fennecus zerda), domesticerede ræve (Vulpes vulpes), næsebjørne (Nasua spp.), fritte og tam-ilder (Putorius putorius) samt domesticerede former af mink (Mustela vison).


Sæler: Alle arter.


Hvaler: Alle arter.

 

Uparrettåede hovdyr: Alle arter, undtagen domesticerede former.


Parrettåede hovdyr: Alle arter, undtagen domesticerede former.

 

Elefanter: Alle arter.


Søkøer: Alle arter.

 

Primater: Alle arter, undtagen egernaber (Callithricidae spp.).Fugle (Aves)

 Strudsfugle: Alle arter, undtagen tinamuer (Tinamidae spp.).


Stormfugle: Alle arter.

 

Pingviner: Alle arter.

 

Lommer: Alle arter.

 

Lappedykkere: Alle arter.

 

Årefodede: Alle arter.

 

Storkefugle: Alle arter, undtagen nathejrer, ibisser og skestorke (Treskiornithidae spp.).


Flamingoer: Alle arter.

 

Andefugle: Hyrdefugle (Anhinidae spp.).


Vestgribbe: Alle arter.


Hønsefugle: Hokkoer (Cracidae spp.).

 

Hoatzin: Opisthocomus hoazin.


Tranefugle: Alle arter, undtagen vandhøns (Rallidae spp.) og trompeterfugle (Psophiidae spp.).

 

Mågevadefugle: Alle arter.


Steppehøns: Pteroclidiformes spp.


Gøgefugle: Gøge (Cuculidae spp.).


Natravne: Alle arter.


Sejlerfugle: Alle arter.


Skrigefugle: Biædere (Meropodidae spp.).